PRIVACYVERKLARING

In deze verklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

 

Privacybeleid van Apollo praktijk voor Rebalancing & Shiatsu.

Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens die ten behoeve van Apollo Rebalancing & Shiatsu worden verzameld en vastgelegd. Persoonsgegevens die wij verwerken Apollo Rebalancing & Shiatsu  verwerkt uw persoonsgegevens omdat u klant/cliënt bent bij Apollo Rebalancing & Shiatsu en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Geboortedatum

– Datum van behandeling

– In geval van Rebalancing en of  Shiatsu: cliëntdossier (hierin opgenomen zijn de bijzondere gegevens, achtergrond- en behandelinformatie. Voor meer informatie zie het document Verwerkingsregister op www.apollogouda.nl)

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Apollo Rebalancing & Shiatsu  verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– verzenden nieuwsbrief;

– contact opnemen indien nodig, bijvoorbeeld om de (behandel)overeenkomst uit te kunnen voeren,

– in geval van Rebalancing en Shiatsu het aanleggen van een dossier (wettelijk verplicht volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst, de WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Apollo Rebalancing & Shiatsu verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Opslag gegevens

Apollo Rebalancing & Shiatsu gebruikt een afgesloten kast om uw papieren Rebalancing en Shiatsu cliëntdossiers te beschermen. op te slaan. Een MacBook Pro met een externe backup harddrive voor uw persoonsgegevens in op te slaan.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Apollo Rebalancing & Shiatsu bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en zolang de wet dat van ons eist, bijvoorbeeld ten behoeve van de belastingdienst. Uw persoonsgevens voor de fiscus worden, zoals de wet vereist, 7 jaar bewaard. De gegevens in het Shiatsu cliëntdossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de WGBO wordt vereist.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Als uw behandelend Rebalancing of Shiatsu therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw cliëntdossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw Rebalancing en of Shiatsu dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;

– om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar;

– voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;

– voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;

– een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie door mij of de boekhouder. Wij sluiten een verwerkingsovereenkomst met derden af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Apollo Rebalancing & Shiatsu blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Apollo Rebalancing & Shiatsu. Hierbij in acht nemend dat verwijdering niet altijd mogelijk is in verband met de wetgeving (denk hierbij aan de bewaarplicht van de belastingdienst en WGBO). U heeft het recht tot gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar pietjan@apollogouda.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar zeker binnen vier weken, op uw verzoek. Apollo Rebalancing & Shiatsu wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-deautoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Apollo Rebalancing & Shiatsu neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via pietjan@apollogouda.nl.

 

Ingangsdatum

Dit privacybeleid is het laatst herzien op 25 juli 2020 en is gepubliceerd op onze website